Static Content

Uyacelwa ukuthi uphendule lemibuzo ezolandela ngenzansi ngokugcwele mese uphindisela leli phepha  eligcwalisiwe  e-Geophyics Department.

Yonke iminini ngwane oyaziyo ibalulekile kuthina yingakho sikunxusa ukuthi ulibuyise leli phepha mese uqedelile ukubhala kulona. Noma ungazange uwuzwe umhlaba izamazama kubalule kile ukuthi usitshele, sazi. (Sidinga ukwazi zonke izindawo lapho umhlaba uke wazamaza noma ungazange uzamazame.)

Ukuzamazama komhlaba – Imibuzo
Noma yiluphi ulwazi olwengeziwe luzothokozelwa.
CGS-Logo-(Footer)

Contact Us

Subscribe

Subscribe for latest news and updates.