Static Content

O kopiwa go araba dipotso tse di latelang mme o romele foromo e tlatsitsweng ko lefapheng la Geophysics. Tshedimosetso nngwe le nngwe e botlhokwa, ka jaalo go botlhokwa gore foromo e busetswe ko lefapheng le fa o sa utlwa thoromo. Lefapha le batla go itse mafelo a itemogetseng tsikinyego le a sa itemogelang tsikinyego.

Thoromo ya lefatshe – Dipotso
Info efe goba efe ya tlaleletšo e tla lebogwa.
CGS-Logo-(Footer)

Contact Us

Subscribe

Subscribe for latest news and updates.